Commercial

Commercial: quảng cáo truyền hình cho mục đích thương mại, nhiều loại đo theo thời gian (ví dụ 10 giây, 15 giây, 1 phút, 3 phút…)