Content direction

Content direction: định hướng nội dung để phát triển nội dung tổng thể cho cả chuyến dịch marketing trên diện rộng hoặc trong 01 giai đoạn nào đó. Bao gồm: 

  • Target Audience – xác định khách hàng mục tiêu
  • Customer Insight – mong đợi từ bên trong  khách hàng
  • Content đa dạng: text, hình ảnh, video, infographic
  • What: nội dung gì phù hợp với Target Audience
  • Ideas: nhiều ý tưởng cho chuyến dịch