Card(holder)-not-present viết tắt CNP

Card(holder)-not-present (viết tắt CNP) Là loại hình chấp nhận thanh toán thẻ mà trong giao dịch không có sự xuất hiện của chủ thẻ và thẻ. Ví dụ cho loại hình này là các giao dịch thông qua Internet, điện thoại, fax, hay qua email