Card Identification Number viết tắt CID

Card Identification Number (viết tắt CID). Thuật ngữ của American Express cho mã bảo mật thẻ.