Card(holder)-present viết tắt CP

Card(holder)-present (viết tắt CP) Là loại hình chấp nhận thanh toán thẻ mà trong giao dịch có sự xuất hiện của chủ thẻ và thẻ. Ví dụ cho loại hình này là các giao dịch qua máy cà thẻ.