Card Validation Code viết tắt CVC

Card Validation Code (viết tắt CVC) Thuật ngữ của MasterCard cho mã bảo mật thẻ.