Card Security Code viết tắt CSC

Card Security Code (viết tắt CSC) Là chương trình bảo vệ chủ thẻ của các tổ chức thẻ quốc tế. CSC bao gồm 3 đến 4 số được in trên thẻ. Các tổ chức thẻ quốc tế đặt tên khác nhau cho chương trình của họ như : CVC Card Validation Code (MasterCard), CVV Card Verification Value (Visa), CID Card Identification Number (AmEx).