Captive-product pricing

Captive-product pricing – Chiến lược giá sản phẩm chính – phụ: Định 1 mức giá thấp cho sản phẩm chính nhưng lại nâng mức giá của sản phẩm phụ lên.