Business Process Re-engineering viết tắt BPR

Business Process Re-engineering viết tắt BPR – Quá trình tái thiết kế quy trình nghiệp vụ: là một chiến lược quản lý kinh doanh, đi tiên phong vào đầu những năm 1990, tập trung vào việc phân tích và thiết kế luồng công việc và quy trình kinh doanh trong một tổ chức. BPR nhằm giúp các tổ chức cơ bản xem xét lại cách họ làm việc để cải thiện đáng kể dịch vụ khách hàng, cắt giảm chi phí hoạt động và trở thành đối thủ cạnh tranh đẳng cấp thế giới. Vào giữa những năm 1990, có đến 60% trong số 500 công ty Fortune tuyên bố đã khởi xướng những nỗ lực tái tổ chức, hoặc có kế hoạch làm như vậy.

BPR tìm cách giúp các công ty cơ cấu lại cơ cấu tổ chức của họ bằng cách tập trung vào thiết kế cơ sở của các quy trình kinh doanh của họ. Theo Davenport (1990), một quá trình kinh doanh là một tập hợp các nhiệm vụ có liên quan đến logic được thực hiện để đạt được một kết quả kinh doanh xác định. Kỹ thuật tái thiết đã nhấn mạnh đến mục tiêu kinh doanh và các quá trình liên quan đến chúng như thế nào, khuyến khích việc giải trí toàn diện các quy trình chứ không phải là tối ưu hoá các quá trình lặp.

Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ còn được gọi là thiết kế lại quy trình kinh doanh, chuyển đổi doanh nghiệp hoặc quản lý quy trình thay đổi quy trình kinh doanh.

Business Process Re-engineering là việc thực hiện lại việc tư duy lại và thiết kế lại cách làm việc để hỗ trợ tốt hơn sứ mệnh của một tổ chức và giảm chi phí. Tái cấu trúc bắt đầu bằng một đánh giá cấp cao về sứ mệnh của tổ chức, mục tiêu chiến lược và nhu cầu của khách hàng. Các câu hỏi cơ bản được đặt ra, chẳng hạn như “Nhiệm vụ của chúng tôi có cần được xác định lại không? Mục tiêu chiến lược của chúng tôi có phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi? Khách hàng của chúng tôi là ai?” Một tổ chức có thể thấy rằng nó đang hoạt động dựa trên các giả định đáng ngờ, đặc biệt là về nhu cầu và nhu cầu của khách hàng. Chỉ sau khi tổ chức lại suy nghĩ lại những gì nó nên được làm, nó sẽ tiếp tục quyết định làm thế nào tốt nhất để làm điều đó.

Trong khuôn khổ đánh giá cơ bản về sứ mệnh và mục tiêu, kỹ thuật lại tập trung vào quy trình kinh doanh của tổ chức – các bước và quy trình chi phối việc sử dụng các nguồn lực để tạo ra sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hoặc thị trường cụ thể. Là một trật tự có cấu trúc các bước làm việc theo thời gian và địa điểm, quy trình kinh doanh có thể bị phân hủy thành các hoạt động cụ thể, đo lường, mô phỏng và cải tiến. Nó cũng có thể được thiết kế lại hoàn toàn hoặc loại bỏ hoàn toàn. Re-engineering xác định, phân tích và thiết kế lại quy trình kinh doanh cốt lõi của tổ chức nhằm đạt được những cải tiến đáng kể về các biện pháp thực hiện quan trọng như chi phí, chất lượng, dịch vụ và tốc độ.

Kỹ thuật tái thiết nhận ra rằng quy trình kinh doanh của một tổ chức thường bị phân mảnh thành các quy trình phụ và các nhiệm vụ được thực hiện bởi một số khu chức năng chuyên biệt trong tổ chức. Thông thường, không ai chịu trách nhiệm về hiệu suất tổng thể của toàn bộ quá trình. Tái cấu trúc lại cho rằng tối ưu hóa hiệu năng của các quy trình phụ có thể mang lại một số lợi ích nhưng không thể mang lại những cải tiến đáng kể nếu bản thân quy trình về cơ bản không hiệu quả và đã lỗi thời. Vì lý do đó, kỹ thuật tái thiết tập trung vào việc thiết kế lại toàn bộ quá trình để đạt được những lợi ích lớn nhất có thể cho tổ chức và khách hàng. Đây là động lực để thực hiện những cải tiến đáng kể bằng cách nghĩ lại cách làm việc của tổ chức khác biệt so với việc cải tiến quy trình tập trung vào cải tiến chức năng hoặc gia tăng.