Business Process Management viết tắt BPM

Business Process Management viết tắt BPM – Quản lý quy trình nghiệp vụ: là một nguyên tắc quản lý hoạt động sử dụng các phương pháp khác nhau để khám phá, mô hình hoá, phân tích, đo lường, cải tiến, tối ưu hóa và tự động hoá các quy trình nghiệp vụ. BPM tập trung vào việc cải thiện hiệu suất của công ty bằng cách quản lý quy trình kinh doanh. Bất kỳ sự kết hợp của các phương pháp được sử dụng để quản lý quy trình kinh doanh của công ty là BPM. Các quy trình có thể được cấu trúc và lặp lại hoặc không có cấu trúc và biến đổi. Mặc dù không bắt buộc, công nghệ hỗ trợ thường được sử dụng với BPM.

BPM coi các quy trình là tài sản quan trọng của một tổ chức phải được hiểu, quản lý và phát triển để thông báo và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng hoặc khách hàng. Cách tiếp cận này gần giống với các phương pháp luận về quản lý chất lượng tổng thể hoặc liên tục cải tiến và những người đề xướng BPM cũng cho rằng cách tiếp cận này có thể được hỗ trợ hoặc cho phép thông qua công nghệ. Như vậy, nhiều bài viết về BPM và các học giả thường thảo luận về BPM từ một trong hai quan điểm: con người và công nghệ.

Các hoạt động quản lý quy trình nghiệp vụ có thể được phân nhóm theo: thiết kế, lập mô hình, thực hiện, giám sát và tối ưu hóa.

Re-engineering/Tái kỹ thuật:

Khi quá trình trở nên quá phức tạp hoặc không hiệu quả, và tối ưu hóa không tìm được đầu ra mong muốn, thường được đề nghị bởi một ban chỉ đạo công ty do chủ tịch/CEO chủ trì để tái thiết kế toàn bộ quy trình. Quá trình tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ (BPR) đã được các tổ chức sử dụng để cố gắng đạt được hiệu suất và năng suất trong công việc.