Advanced Planner and Optimizer viết tắt APO

Advanced Planner and Optimizer viết tắt APO – Kế hoạch nâng cao và Tối ưu hóa: là một tập hợp các ứng dụng phần mềm từ công ty phần mềm SAP SE của Đức để quản lý chuỗi cung ứng. Theo tài liệu của SAP, Công cụ APO được thiết kế để giúp công ty cải tiến quy hoạch sản xuất, định giá, lên lịch và vận chuyển sản phẩm. APO hoạt động bằng cách cập nhật thời gian thực từ các nhà bán lẻ về nhu cầu của khách hàng. Các bản cập nhật được sử dụng để tạo ra các “yêu cầu kích hoạt” của APO có tính đến nhiều biến phức tạp, chẳng hạn như lịch trình phân phối nguyên liệu và chu kỳ sản xuất, để dự báo số lượng sản phẩm phù hợp với công ty sẽ cần đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tương lai. APO có thể được tích hợp với hệ thống SAP R/3 và hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp kế thừa (ERP).

APO bao gồm 08 cấp độ ứng dụng: thiết kế mạng, lập kế hoạch nhu cầu, lập kế hoạch mạng lưới cung cấp, lập kế hoạch sản xuất và lập kế hoạch chi tiết, sẵn có toàn cầu, lập kế hoạch vận chuyển và lập kế hoạch cho xe, và hợp tác chuỗi cung ứng.