Brand Essence

Brand Essence – Bản sắc thương hiệu: Là những lời hứa hoặc cam kết mà thuơng hiệu biểu lộ theo những từ ngữ đơn giản nhất với chỉ một mục đích duy nhất. Chẳng hạn như thương hiệu Volvo thường được liên hệ với “sự an toàn”, AA là dịch vụ khẩn cấp… Tuy nhiên những bản chất nội tại mạnh mẽ nhất của một thương hiệu lại phải bắt nguồn từ chính các nhu cầu cơ bản nhất của khách hàng.

Brand Essence – Tinh chất thương hiệu là sự khớp nối giữa sự kết nối tình cảm và ấn tượng kéo dài – thông thường được tóm tắt mang một tuyên bố hoặc 1 cụm từ đơn thuần – nhằm thể hiện một số phẩm chất, phong cách và độc đáo của nhãn hàng.