Brand Equity Protection

Brand Equity Protection – Bảo vệ tài sản thương hiệu: Là việc tiến hành các chiến lược để giảm thiểu rủi ro và các trách nhiệm liên đới về phương diện pháp lý do các lý do như hàng giả, sự lệch lạc hay sáo trộn và sự đánh cắp thuơng hiệu hay những yếu tố khác có liên quan đến thưong hiệu, nhằm duy trì các suy nghĩ và cảm giác tích cực từ người tiêu dùng và khách hàng, làm cho thuơng hiệu trở nên có giá trị đối với họ về lâu về dài.