Brand Advocacy Ratio viết tắt BAR

Brand Advocacy Ratio viết tắt BAR – Tỷ lệ ủng hộ thương hiệu: đánh giá cách thức từ hoạt động marketing đến để khách hàng Nhận biết (Awareness) đến việc chuyển đổi nhận thức thương hiệu thành Lòng trung thành hay Ủng hộ thương hiệu (Advocate).

Marketers có trách nhiệm trong việc kiểm tra và đo lường hành trình mua hàng của khách hàng, đó là mọi tương tác của khách hàng trực tiếp và gián tiếp với thương hiệu. Do đó, việc đánh giá các tương tác trong hành trình mua hàng của khách hàng có thể dẫn đến việc xác định trực tiếp các cơ hội để cải tiến.

Chỉ số PAR càng tăng/lơn có nghĩa là hàng hoá dễ bán; trong khi BAR cao hơn có nghĩa là nhiều người sẽ ủng hộ thương hiệu trên thị trường (dưới hình thức word of mouth). Điều này cũng có nghĩa là thương hiệu này có một danh tiếng tốt trên thị trường.