Bonded Sender

Bonded Sender (Người gửi được đảm bảo): Là một loại bảo hiểm gửi email, nhãn của công ty được phê chuẩn dành cho các công ty email marketing. Các công ty email marketing đó sẽ đảm bảo rằng email của khách hàng được chuyển tới những ISP lớn mà các công ty đó có mối quan h

ệ.