Blue printed email

Blue printed email: Email được gửi theo kế hoạch có sẵn.