Autoresponder

Autoresponder (Tự phản hồi): Là một email được thiết lập để tự động gửi ngay lập tức hoặc sau một thời gian tới một người sau khi người đó đăng kí vào danh sách nhận tin của bạn. Ví dụ: email cảm ơn gửi đến khách hàng sau khi người đó đăng kí vào danh sách nhận tin.