Big Brand Preference

Big Brand Preference – Thích nhãn hiệu lớn: Google đã bắt đầu cho thương hiệu lớn được tăng hạng đối với một số tìm kiếm short-tail sau khi Vince Update.