Transactional Searches

Transactional Searches – Tìm kiếm dạng giao dịch: Google đôi khi hiển thị kết quả khác nhau cho các từ khóa liên quan đến mua sắm, như tìm kiếm chuyến bay.