Average Time Spent viết tắt ATS

Average Time Spent viết tắt ATS: Thời gian xem trung bình của một người dành cho một chương trình/kênh cụ thể, ATS được tính chỉ trên những khán giả có xem chương trình/kênh xem xét. Với chỉ số này giúp Marketers biết được nội dung của chương trình/TVC đó có thu hút khán giá truyền hình hay không. order stromectol سلوقي