Application Service Provider viết tắt ASP

Application Service Provider viết tắt ASP – Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng: Là một tổ chức cung cấp các công cụ phần mềm dựa trên nền tảng web.