Automation

Automation – Tự động hoá một nhiệm vụ phải làm bằng tay với một bot, ví dụ như điền thông tin cuả bạn vào mẫu nào đó, hay đăng ký tài khỏa trên một website nào đó công việc này sẽ được làm tự động.