Authorship

Authorship – Quyền Tác giả Google được sử dụng để xác định các tác giả của một nội dung cụ thể trên web thông qua tiểu sử trên Google+ của họ và nội dung tự sáng tạo của họ.