Votes on Social Sharing Sites

Votes on Social Sharing Sites – Bình chọn trên trang xã hội chia sẻ: Có thể Google sử dụng share tại các trang web như Reddit, Pligg và Digg như một loại tín hiệu từ mạng xã hội.