Audition

Audition: Chương trình mẫu. Còn có nghĩa nữa là cuộc tuyển lựa diễn viên.