Audimeter

Audimeter: máy dò tự động số khán thính giả mở đài vào một thời điểm nào đó.