Available Audience

Available Audience: khán thính giả khả dụng hay số hộ gia đính có máy truyền hình (Tivi).