Airport displays

Airport displays – quảng cáo tại sân bay: là hình thức quảng cáo tại các sân bay, nơi tập trung những khách hàng có thu nhập khá trở lên. Bao gồm các loại hình thức: quảng cáo LCD bên trong nhà chờ, quảng cáo LCD trong sân chính với màn hình lớn, Digital Poster hiển thị trên các khu vực lưu chuyển, Poster tại nhà chờ, …