Aircraft Advertising

Aircraft Advertising – Quảng cáo trên máy bay bao gồm thương hiệu sản phẩm hoặc dịch vụ trong và ngoài máy bay. Điều này bao gồm việc gói máy bay với in SAVs, nhãn hành lý ký gửi, nhãn hiệu trên máy bay, bảng quảng cáo khay và nhiều hơn nữa.