Wallscape

Wallscapes được gắn vào các tòa nhà và có thể chứa một loạt các hình dạng quảng cáo bất thường và kích cỡ đa dạng. Những quảng cáo billboard này có thể nhìn thấy từ xa và mạng lại tác động to lớn trong các khu vực đô thị lớn.