Agenda

Agenda: Lịch trình những thứ cần phải làm, ví dụ event agenda là kịch bản chương trình.