Wholesaler

Wholesaler: người bán buôn, công ty/tổ chức chuyên bán số lượng lớn