Retailer

Retailer: Người bán lẻ, thương nhân bán lẻ