Welcome email

Welcome email – Email chào mừng: Là email được gửi tới người nhận sau khi người đó đăng ký nhận một bản tin.