Unsubscribe link

Unsubscribe link – đường dẫn yêu cầu dừng nhận tin: Đường link thường được đặt ở vị trí cuối cùng trong email để cho phép người nhận dừng nhận tin hoặc sửa đổi thông tin của họ.