Videotape CM

Videotape CM: Thương điệp quảng cáo dùng băng từ thường. Gọn, đẹp, mới mẻ, dể sử dụng và dễ vứt bỏ. Hiện đang thịnh hành.