Video Tape Recorder viết tắt VTR

Video Tape Recorder viết tắt VTR: Máy thu hình, âm thanh thành tín hiệu vào băng từ.