Utterances

Utterances (liên quan trong chatbot): Đây là những gì mà người dùng nói ra. Ví dụ, một người dùng gõ: “Show me yesterday’s financial news”, thì toàn bộ câu này là một lời nói hay utterance. العروض الترويجية