User Browsing History

User Browsing History – Lịch sử duyệt tìm của người dùng: Các trang web mà bạn thường xuyên ghé thăm khi đăng nhập vào Google sẽ dễ xuất hiện trong các tìm kiếm của bạn hơn.