URL Path

URL Path: Thành phần URL. Một trang có đường dẫn gần hơn với trang chủ có thể sẽ có giá trị hơn các trang khác một chút.