URL Length

URL Length: Độ dài URL. URL quá dài có thể làm ảnh hưởng đến khả năng hiển thị tìm kiếm.