Unauthorized – 401

Unauthorized – 401 (cần đăng nhập để truy cập) Mã 401 có nghĩa là bạn cần phải có tài khoản và mật khẩu thì mới truy cập được vào trang web đó. Khi đó, trang web sẽ hiển thị yêu cầu đề nghị đăng nhập.