Umbrella message hay Umbrella statement

Umbrella message hay Umbrella statement là  biểu đồ hay bảng mô tả lại tổng quan tất cả những nội dung chính dự kiến triển khai trong chiến dịch tương ứng với công cụ hay kênh truyền thông.