Article

Article” dịch sang tiếng việt nó có nghĩa là “bài viết”, và chả có gì khó hiểu nó chỉ đơn giản nói về các bài viết, và các bài viết này có thể là bài báo, bài bình luận, bài văn, bài thơ, hình ảnh,… và nó cũng có nghĩa tương tự như vậy trên website.