Umbrella concept hay Umbrella statement

Umbrella concept hay Umbrella statement là một thuật ngữ dùng để tóm tắt lại chiến lược về phát triển nội dung (content) cho cả 01 chuyến dịch marketing. Một Umbrella concept sẽ có nhiều key message, angel để lồng ghép với brand/sản phẩm của công ty.