Trademark Infringement

Trademark Infringement – Đánh cắp bản quyền: Việc một doanh nghiệp sử dụng một cách bất hợp pháp những bản quyền thương mại đã được đăng ký, hoặc có những điểm tương đồng với bản quyền đã đăng kí.