Tiered Link Building

Tiered Link Building – Xây dựng Liên kết Tầng:  Một cấu trúc backlink mà có dạng kim tự tháp với trang web của bạn ở đỉnh. Ví dụ trang web của bạn có thể có 100 liên kết trỏ đến nó (tầng 1). Mỗi liên kết trong 100 liên kết đó có thể có 200 liên kết trỏ vào họ (tầng 2). Và mỗi liên kết trong 200 liên kết đó, có thể có 300 liên kết trỏ vào họ (tầng 3) tạo ra một cấu trúc kim tự tháp.

  • Tier 1 – Lớp / tầng đầu tiên của backlinks trỏ đến trang web của bạn trong một liên kết xây dựng tầng hoặc mô hình backlinks kim tự tháp.
  • Tier 2 – Lớp thứ hai / tầng backlinks trỏ đến lớp / tầng đầu tiên của backlinks trong một liên kết xây dựng tầng hoặc mô hình backlinks kim tự tháp.
  • Tier 3 – Lớp thứ ba / tầng backlinks trỏ đến lớp / tầng thứ hai của backlinks trong một liên kết xây dựng tầng hoặc mô hình backlinks kim tự tháp.