TED

TED – Một hội nghị kinh doanh toàn cầu mà có mặt các nhà lãnh đạo kinh doanh với một phạm vi rộng lớn để cung cấp các cuộc đàm thoại đầy cảm hứng.