Television Audience Measurement viết tắt TAM

Television Audience Measurement viết tắt TAM – Đo lường khán giả truyền hình: là thuật ngữ đo lường chuyên ngành nghiên cứu về phương tiện truyền thông, chuyên về định lượng (kích thước) và đủ điều kiện (đặc điểm) thông tin về khán giả truyền hình chi tiết này.

Truyền hình, gần như mọi quốc gia trên thế giới, đã trở thành môi trường chi phối thông tin, truyền thông thương mại và giải trí. Điều này dẫn đến mong muốn ngày càng tăng của các đài truyền hình, nhà quảng cáo và các cơ quan quảng cáo để có thông tin chính xác, nhất quán và chi tiết về khán giả truyền hình.