Tangibles

Tangibles – Các yếu tố hữu hình: Tài sản hữu hình là những tài sản như nhà máy sản xuất, máy móc thiết bị, tiền mặt… Các yếu tố hữu hình của thương hiệu bao gồm sản phẩm và cả đóng gói. Giá trị hữu hình của sản phầm là những công dụng của sản phầm được người sử dụng trải nghiệm và nhận biết.